Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Освітня програма «Харчові технології» (магістр обов'язкові)

Освітня програма "Харчові технології" (магістр)

Галузь знань 18 Виробництво та технології

 

Спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з харчових технологій

 

Рівень кваліфікації

Магістр (другий рівень вищої освіти)

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Магістр з харчових технологій» передбачає ґрунтовну підготовку фахівців для професійного управління виробництвом та переробкою продукції рослинництва і тваринництва, оцінки їх якості, безпеки, стандартизації, технологій, удосконалення і введення в практику наукових методів, створення екологічно-безпечних та інноваційних технологій.

 

Профіль програми

Освітня програма підготовки магістрів розрахована на 1рік 4 місяці навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 90 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також виконання кваліфікаційної роботи.

 

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Магістр зі спеціальності 181 «Харчові технології» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

 

Фахова компетентність магістра із спеціальності 181 «Харчові технології» передбачає:

ФК1. Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів діяльності, що достатні для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.

ФК2. Здатність самостійно планувати організовувати та проводити наукові дослідження, у тому числі мультидисциплінарні, в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах.

ФК3. Вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну документацію, наукові звіти, доповіді, статті, охоронні документи та ін. 

ФК4. Здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових технологічних рішень, оптимізації технологічних процесів.

ФК5. Здатність впроваджувати інноваційні харчові технології з врахуванням енерго- та ресурсозбереження і покращення якісних показників харчової продукції та прогнозувати подальший розвиток галузі

ФК6. Здатність організовувати та розвивати  зовнішньоекономічні зв’язки підприємств та галузевих організацій.

ФК7. Здатність організовувати систему контролю якості та безпечності продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів.

ФК8. Здатність використовувати професійно-профільовані знання для розроблення програм розвитку та ефективного функціонування підприємств галузі.

ФК9. Знання загальних та наукових основ технології харчових виробництв.

ФК10. Знання асортименту і технології продукції загального і спеціального призначення.

ФК11. Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції з метою управління їхньою якістю.

ФК12. Мати поглиблені знання, необхідні для виробничо- технологічної та дослідницької діяльності в харчовій промисловості, що забезпечують якість харчової продукції.

ФК13. Уміння вносити корективи в асортимент готової продукції, технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.

ФК14. Мати знання про організацію та функціонування підприємств харчової промисловості і здатність приймати управлінські рішення в кризових ситуаціях.

ФК15. Здатність визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва, проводити відповідні розрахунки та статистичну обробку отриманих даних, оформляти та аналізувати отримані результати; застосовувати інформаційні технології в практичній діяльності.

ФК16. Здатність до впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості, вирішення завдань для їхнього ефективного функціонування.

 

 

Професійні профілі випускників з прикладами

 

Магістр  із спеціальності 181 «Харчові технології» може обіймати наступні посади, що відповідають Державному класифікатору професій: директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), інженер-технолог (механіка) (2145.2), інженер-технолог (хімічні технології) (2146.2), інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва (2113.2), інженер-технолог з очищення води (2146.2), інженер-технолог з переробки відходів (2149.2), інспектор з контролю якості продукції (3152), керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості (1238, ), керуючий підприємством харчування (1210.1), керуючий рестораном (кафе, їдальнею ін.) (1315), контролер харчової продукції (82710), контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) (8272), контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) (8271), контролер харчової продукції (виробництво фруктових та овочевих консервів), (8275), контролер харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) (8274), технолог (3119), фахівець з технічної експертизи (3119), фахівець із якості (2419.2), молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник (галузь інженерної справи) (2149.1), науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) (2149.1).

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС "Про рейтингову систему оцінювання знань"

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації інженера-дослідника із  спеціальності 181 «Харчові технології» в Уманському національному університеті садівництва провадиться у формі захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією. Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі та перевірка на плагіат.

 

Форма навчання

Денна, тривалість – 1рік 4 місяці;

Заочна, тривалість – 1рік 4 місяці.

Останні новини

Виробнича практика – невід’ємна складова процесу підготовки фахівцівЧитати повністю

Виробнича практика – невід’ємна складова процесу підготовки фахівців

Виробнича практика – невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки студентів. З 26 травня по 04 червня студенти 41-тз групи мали можливість пройти виробничу практику на філіях «Вознесенська» (Миколаївська обл.) та «Зеленодольська» (Дніпропетровська обл.) ТОВ СП «Нібулон».

Читати повністю

Робоча поїздка на ТОВ СП «Нібулон» філія «Вознесенська»Читати повністю

Робоча поїздка на ТОВ СП «Нібулон» філія «Вознесенська»

Науково-педагогічні працівники кафедри технології зберігання і переробки зерна Яна Євчук, Ольга Дрозд та Валерія Желєзна відвідали ТОВ СП «Нібулон» філія «Вознесенська» Миколаївської обл., де проходили виробничу практику здобувачі вищої освіти ОР «Бакалавр» освітньої програми 181 – Харчові технології.

Читати повністю

Вітаємо здобувачів вищої освіти спеціальності 181 - Харчові технологіїЧитати повністю

Вітаємо здобувачів вищої освіти спеціальності 181 - Харчові технології

9 червня став визначним днем для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 - Харчові технології (групи 51-з-тз та 31 к-з-тз), оскільки вони успішно пройшли одне із головних, проте не останнє у своєму житті, випробування - склали підсумкову атестацію.

Читати повністю

Секційне засідання кафедри технології зберігання і переробки зернаЧитати повністю

Секційне засідання кафедри технології зберігання і переробки зерна

В роботі секції технології зберігання і переробки зерна прийняли участь здобувачі першого рівня вищої освіти (ОР Бакалавр), що навчаються за спеціальністю "Харчові технології" та здобувачі другого рівня вищої освіти (ОР Магістр), що навчаються за спеціальностями "Харчові технології", "Агрономія", а також викладачі кафедри технології зберігання і переробки зерна. Були заслухані доповіді, заявлені в програмі конференції, і схвалені як актуальні і перспективні.

Читати повністю

Всі новини