Меню

Ткаченко Геннадій Володимирович

Ткаченко Геннадій Володимирович Посада: викладач
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Ткаченка Г.В. освітнім компонентам, що викладаються:

Технологія сушіння зерна,

Технологія елеваторної промисловості

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

1.Уманська державна аграрна академія, «Агрономія», ЕР № 14374559

2.Уманський національний університет садівництва, Технології зберігання і переробки зерна, С16 №121318

2

Документ про науковий ступінь

 

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

 

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

-

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л.,  Осокіна Н.М. Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками  ДСП-32 для сушіння насіння сої. Хранение и переработка зерна.  2017.  № 6.  С. 30-35

 

2.Yeremeeva O., Kharchenko Y., Tkachenko H., Shapoval I., Hryhorenko O. (2019) Investigation of the Grinding Mode of the Enriched Wheat Products in the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham,  pp 807-814. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_3 (Scopus)

 

3.Osokina N., Tkachenko H., Yevchuk Y., Hryhorenko O. (2019) Use of Alternative Types of Fuel for Grain Drying. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp807-814

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_74 (Scopus)

 

4. Новак Л.Л. , Ткаченко Г.В. Математична залежність між структурно-механічними та фізичними властивостями яблук і виходом соку// Таврійський науковий вісник № 111,–С.205-209.

DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.28

 

5. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л.,  .Улянич І.Ф, Єремеєва О.А. Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива // Сільськогосподарські машини : збірник наукових статей – Луцьк, 2020.– Вип. 44.  – С. 135–145. 

DOI  https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.305

 

6. Osokina, N., Kostetska, K., Herasymchuk, О., Tkachenko, H., Podpriatov, H., Pusik, L., Falendysh, N., Bobel, I., Belinska, K. (2021). Development of temperature regime of storage of frozen black currants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11 (110)), 33–40. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230139 (Scopus)

 

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Ткаченка Г.В.  відповідає освітнім компонентам.

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л.,  Осокіна Н.М. Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками  ДСП-32 для сушіння насіння сої. Хранение и переработка зерна.  2017.  № 6.  С. 30-35

 

2.Yeremeeva O., Kharchenko Y., Tkachenko H., Shapoval I., Hryhorenko O. (2019) Investigation of the Grinding Mode of the Enriched Wheat Products in the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham,  pp 807-814. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_3 (Scopus)

 

3.Osokina N., Tkachenko H., Yevchuk Y., Hryhorenko O. (2019) Use of Alternative Types of Fuel for Grain Drying. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham pp807-814

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_74 (Scopus)

 

4. Новак Л.Л. , Ткаченко Г.В. Математична залежність між структурно-механічними та фізичними властивостями яблук і виходом соку// Таврійський науковий вісник № 111,–С.205-209.

DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.28

 

5. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л.,  .Улянич І.Ф, Єремеєва О.А. Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива // Сільськогосподарські машини : збірник наукових статей – Луцьк, 2020.– Вип. 44.  – С. 135–145. 

DOI  https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.305

 

6. Osokina, N., Kostetska, K., Herasymchuk, О., Tkachenko, H., Podpriatov, H., Pusik, L., Falendysh, N., Bobel, I., Belinska, K. (2021). Development of temperature regime of storage of frozen black currants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11 (110)), 33–40. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230139 (Scopus)

 

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. Спосіб підготовки насіння сої дробленням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням: пат. 110506 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20  / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. –  № u 2016 04101; заявл. 14.04.2016 ; чинний з 10.10.2016, Бюл. № 19

 

2. Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням: пат. 110507 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20 / Марцун О.М., Осокіна Н.М., Янюк Т.В., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u 2016 04102; заявл. 14.04.2016 ; чинний з 10.10.2016, Бюл. № 19

 

3. Спарена шахтна зерносушарка з одним топковим відділенням: пат. 139774  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Скобленко В.П., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u 201905458; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

 

4. Шахтна зерносушарка з повторним використанням робочих газів: пат. 139775  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Улянич І.Ф., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u201905463; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

 

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

– Осокіна Н.М., Мостов’як І.І., Герасимчук О.П., Єремеєва О.А., Костецька К.В., Любич В.В., Новак Л.Л., Новіков В.В., Ткаченко Г.В., Желєзна В.В., Євчук Я.В. Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання. К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021.  456 с.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “ Технологія сушіння зерна ” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 21 с.

2. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “ Технологія сушіння зерна ” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 48 с.

 3. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни “ Технологія сушіння зерна ” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 18 с.

 4. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “ Технологія елеваторної промисловості” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2017. 22 с.

5. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “ Технологія елеваторної промисловості ” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 58 с.

 6. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Технологія елеваторної промисловості” студентами освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2019. 18 с.

7. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для дипломного проектування  напрямку “Технологія елеваторної промисловості”  в трьох частинах студентами освітнього рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2016. 147 с.

8. Ткаченко Г.В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Технології галузі» напрямку “Технологія елеваторної промисловості”  в трьох частинах студентами освітнього рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 181 Харчові технології. Умань, 2016. 147 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

 

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

 

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

2017р. – Розробка технології   сушіння  з повторним використанням робочих газів  на зерносушарці «BRICE-BAKER» продуктивністю 100 т/год виробництва ПАТ «КМЗ» м. Карлівка Полтавської   області.

 

2018р. – Розробка технологічної схеми та підбір обладнання для будівництва елеватора місткістю 30 тис. т. на базі ТОВ «Відродження» с. Громада Любарського району Житомирської області.

2018р. – Переведення  зерносушарки «BRICE-BAKER» продуктивністю 100 т/год на альтернативні види палива на  комбікормовому заводі в  с. Громада Любарського району Житомирської області.

 

 2019р. – Розробка технологічного алгоритму процесу сушіння зерна на зерносушарці «BRICE-BAKER» продуктивністю 100 т/год виробництва ПАТ «КМЗ» м. Карлівка Полтавської   області. Впроваджено на комбікормовому заводі в  с. Громада Любарського району Житомирської області.

 

 2019р. – Розробка технологічного алгоритму процесу сушіння зерна на зерносушарці 2*ДСП-32-М з комбінованими  видами палива (природний газ, паливна тріска, паливні гранули) на  комбікормовому заводі в  с. Громада Любарського району Житомирської області.

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Ткаченко Г.В.  Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками дсп-32от / Г.В. Ткаченко  // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2018. – С. 94.

 

Ткаченко Г.В. Використання паливних трісок для сушіння зерна.// V Міжнародна науково-практична конференція Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва, 23–24 травня 2019 року». Умань, 2019. С. 103–105.

 

Надійні  датчики  волості – основа напівавтоматичного процесу сушіння зерна В.В. Приданчук магістр, Г. В. Ткаченко  викладач, І.Ф. Улянич к. т. н., ст. викладач  матеріали VІ міжнародної науково-практична конференція "Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва". 23–24 травня 2020 р. Умань, УНУС.

 

Результати випробувань зерносушарки brice-backer з рекуперацією

на комбінованих видах палива,  Г. В. Ткаченко, І.Ф. Улянич  матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» . 24 листопада 2020р. під заг. ред. В.М. Кюрчева. Мелітополь, С.40-42.

 

Osokina, N., Kostetska, K., Herasymchuk, O., Tkachenko, H., Podpriatov, H., Pusik, L., Falendysh, N., Bobel, I., Belinska, K. (2021). Influence of freezing on changes in the structure of black currant fruits. ScienceRise, 2, 31–39. doi: http://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001811

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

 

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Ткаченка Г.В. підтверджуються виконанням 6 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов