Меню

Новак Лариса Леонідівна

Новак Лариса Леонідівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Новак Л. Л. освітнім компонентам, що викладаються:

«Технологія цукрового виробництва»

«Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» 

«Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв»

«Метрологія і стандартизація»

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», спеціалізація «Технологія зберігання і переробки плодів і овочів», кваліфікація вчений агроном, диплом МВ Н Х №003090 від 29 вересня 1999 року

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук (2014 р.) зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

- 

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Y. Kharchenko., A. Sharan., O. Yeremeeva., L. Novak. Yield of intermediate products in the drought process of wheat milling // Ukrainian Food Journal. Kyiv. 2017. Vol. 6 Is. 4. P. 603.  (Web of Science).

2. N. Osokina., V. Liubych., L. Novak. Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat Spelts.  EUREKA: Life Sciences Tallinn. 2018. № 2. Р.41–47.

3. N. Osokina., V. Liubych., L. Novak. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain. Easten-European of Enterprise Technologies. Kharkiv. 2018. № 2/11(92). Р. 39–41. (Scopus)   

4. Любич В.В., Новак Л. Л., Возіян В.В. Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив. Зб. наук. пр. УНУС. Умань. Вип. 92. 2018. С.119–124.

5. I. Stadnyk., L. Novak., L. Matenchuk. Global rheological approach to the quality of the rollers pumping of dough. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2018. №. 1. P.397–404. (Scopus) 

6. Haidai Iryna, Novak Larysa, Matenchuk Liudmyla, Novikov Volodymyr Рerspectives of raspberry use in oenology. Carpathian Journal of Food Science and Technology no charge for article processing. 2019. Vol.11 №1 P.126 –134. (Web of Science). 

7.  Novak L., Liubych V., Poltoretskyi S., Andrushchenko M. Technological Indices of Spring Wheat Grain Depending on the Nitrogen Supply. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. pp 753–761 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_73(Scopus) 

8. Новак Л. Л., Ткаченко Г. В. Математична залежність між структурно-механічними та фізичними властивостями яблук і виходом соку. Таврійський науковий вісник. Херсон. Вип. 111. 2020.С 205–209.

9. Любич В. В., Желєзна В. В., Єремеєва О. А., Новак Л. Л. Вплив режимів помелу збагачених круподунстових продуктів на вихід борошна під час сортового помелу пшениці Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. №3. С. 61–67.

10. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л., Улянич І.Ф., Єремеєва О. А. Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива. Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Луцьк. 2020. Вип. 44.  С. 135–145. 

11. Кравченко Л. В., Новак Л. Л. Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2020. Вип. 1 (11). С. 75–78.

12. Стадник І. Я. Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Головкіна Л. І. Напрямки надійності роботи міні-пекарні на рухомій платформі. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 21, том 1. 2021.  С. 125-134.

13. Стадник І. Я. Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л.,Федорів В. М. Структурно-механічні характеристики марципанових паст. Збірник наукових праць: Обладнання та технології харчових виробництв, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. м. Кривий Ріг. №1.(42).2021. С.67–5

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Новак Л. Л. відповідає освітнім компонентам.
2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Y. Kharchenko., A. Sharan., O. Yeremeeva., L. Novak. Yield of intermediate products in the drought process of wheat milling // Ukrainian Food Journal. Kyiv. 2017. Vol. 6 Is. 4. P. 603.  (Web of Science).

2. N. Osokina., V. Liubych., L. Novak. Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat Spelts.  EUREKA: Life Sciences Tallinn. 2018. № 2. Р.41–47.

3. N. Osokina., V. Liubych., L. Novak. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain. Easten-European of Enterprise Technologies. Kharkiv. 2018. № 2/11(92). Р. 39–41. (Scopus) 

4. Любич В.В., Новак Л. Л., Возіян В.В. Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив. Зб. наук. пр. УНУС. Умань. Вип. 92. 2018. С.119–124.

5. I. Stadnyk., L. Novak., L. Matenchuk. Global rheological approach to the quality of the rollers pumping of dough. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2018. №. 1. P.397–404. (Scopus) 

6. Haidai Iryna, Novak Larysa, Matenchuk Liudmyla, Novikov Volodymyr Рerspectives of raspberry use in oenology. Carpathian Journal of Food Science and Technology no charge for article processing. 2019. Vol.11 №1 P.126 –134. (Web of Science). 

7. Novak L., Liubych V., Poltoretskyi S., Andrushchenko M. Technological Indices of Spring Wheat Grain Depending on the Nitrogen Supply. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. pp 753–761 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_73(Scopus) 

8. Новак Л. Л., Ткаченко Г. В. Математична залежність між структурно-механічними та фізичними властивостями яблук і виходом соку. Таврійський науковий вісник. Херсон. Вип. 111. 2020.С 205–209.

9. Любич В. В., Желєзна В. В., Єремеєва О. А., Новак Л. Л. Вплив режимів помелу збагачених круподунстових продуктів на вихід борошна під час сортового помелу пшениці Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. №3. С. 61–67.

10. Ткаченко Г.В., Новак Л.Л., Улянич І.Ф., Єремеєва О. А. Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива. Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Луцьк. 2020. Вип. 44.  С. 135–145. 

11. Кравченко Л. В., Новак Л. Л. Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2020. Вип. 1 (11). С. 75–78.

12. Стадник І. Я. Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Головкіна Л. І. Напрямки надійності роботи міні-пекарні на рухомій платформі. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 21, том 1. 2021. С. 125–134.

13. Стадник І. Я. Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Федорів В. М. Структурно-механічні характеристики марципанових паст. Збірник наукових праць: Обладнання та технології харчових виробництв, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. м. Кривий Ріг. №1.(42).2021. С.67–75

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти: Свідоцтво 98894 Україна, Кравченко Л. В., Новак Л. Л.; заявл.15.07. 2020., чинний з 12.08.2020, ідентифікатор 0097130820. https://sis.ukrpatent.org

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання: навч. посіб./Н. М. Осокіна та ін. – К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 456 с.: іл.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

  1. Осокіна Н. М., Заморська І.Л., Новак Л. Л., Пиркало В. В. Наскрізна програма практики зі спеціальності 181– харчові технології, Умань. 2019. 29 с.

  2. Новак Л. Л. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», Умань. 2019. 47 с.

  3. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 – харчові технології ОР Магістр/ В. В. Новіков., Л. Л. Новак. Уманський НУС, 2021. 16 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Керівник науково-дослідної роботи за договором №19/18 від 1 листопада 2018 р. Вивчення та пропозиції по технічному переоснащенню діючого борошномельного комплексу СФГ «Нова Україна» в с.Теолин, Монастирищенського району, Черкаської області

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Новак Л. Л. підтверджуються виконанням 4 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

 

Проект робочої  програми  навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та сертифікація»

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія