Меню
Остання редакція: 08 вересня 2021

Наукові лабораторії

Навчально-наукова лабораторія

“Оцінювання якості зерна і продуктів його перероблення”

Контакти

(04744) 3-43-84

вул. Інститутська, 1, корпус № 1, 1-й поверх, каб № 10

Науковий керівник

Головний науковий співробітник,

доктор сільськогосподарських наук, професор,

Осокіна Ніна Максимівна

1.     Загальні положення

1.1. Навчально-наукова лабораторія «Оцінювання якості зерна і продуктів його перероблення», далі Лабораторія, є підрозділом, який створено в складі структурних підрозділів Уманського НУС, і в своїй діяльності керується Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про авторське право і суміжні права», «Концепцією наукової та інноваційної діяльності УНУС» та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Уманського НУС, загальноуніверситетськими Положеннями і цим Положенням.

1.2. Метою діяльності Лабораторії є:

–       отримання нових знань, постановка та вирішення актуальних проблем і завдань щодо формування якості зерна і продуктів його перероблення;

–       висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;

–       зв’язок з навчальним процесом, залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань;

–       виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за профілем кафедри;

–       забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної і науково-інноваційної діяльності.

Лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, науково-технічні та соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

1.3. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, науково-дослідної діяльності Уманського НУС і підпорядковується завідувачеві кафедри, декану факультету, проректору з наукової та інноваційної діяльності, ректору університету.

1.4. Положення про Лабораторію, зміни і доповнення до нього затверджуються Вченою радою.

 2.        Завдання Лабораторії

Завданнями Лабораторії є:

2.1. Проведення актуальних наукових досліджень у виробництві відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;

2.2. Забезпечення своєчасного і на високому рівні виконання наукових досліджень;

2.3. Виконання робіт науково-методичного характеру – оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

2.4. Практичне ознайомлення студентів і магістрів з методиками постановки та проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

2.5. Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у практику виробництва сільськогосподарської і харчової продукції;

2.6. Співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо.

2.7. Створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду, розробка технологій впровадження продуктів діяльності Лабораторії.

2.8. Організація і проведення науково-технічних та науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, шкіл, що забезпечує пропагування наукових, науково-технічних і освітніх досягнень Уманського НУС.

2.9. Виконання інших функцій і завдань відповідно до мети створення Лабораторії.

Крім цього, в Лабораторії проводяться прикладні дослідження щодо формування якості зерна та продуктів його перероблення за напрямками:

Селекційно-генетичний:

– селекційно-генетичне оцінювання якості зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур;

– проведення покращення місцевих форм сільськогосподарських культур методом добору за комплексом технологічних і морфологічних ознак;

– визначення успадкування основних показників якості за міжвидової та внутрішньовидової гібридизації;

– створення нових селекційно-генетичних форм з високими показниками якості методом міжвидової та внутрішньовидової гібридизації;

– оцінювання нових селекційно-генетичних форм з високими показниками якості методом міжвидової та внутрішньовидової гібридизації.

Агротехнологічний:

– визначення якості зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур залежно від абіотичних і біотичних чинників;

– оцінювання технологічних властивостей зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур залежно від умов мінерального живлення;

– проведення екотоксикологічного оцінювання зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур після тривалого застосування різних доз добрив і систем удобрення в польовій сівозміні;

– встановлення особливостей формування якості зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур залежно від попередника за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні;

– проведення технологічного аналізу зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур та продуктів його перероблення.

Технологічний:

– розроблення методик визначення якості зернопродуктів;

– комплексне оцінювання зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур і розроблення рекомендацій щодо ефективного використання їх зерна;

– удосконалення технологічного процесу лущення зерна нових видів і сортів сільськогосподарських культур;

– встановлення ефективності водотеплового оброблення на вихід і якість зернопародуктів;

– дослідження впливу режимів пропарювання на вихід і якість зернопродуктів;

– розроблення нормативних документів з виробництва крупи з виробництва інноваційних продуктів перероблення зерна;

– розроблення інноваційних зернопродуктів підвищеної біологічної та харчової цінності;

– технологічне оцінювання якості нових видів комбікормів.

 3.        Структура та управління Лабораторією

3.1. Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором Уманського НУС за пропозицією завідувача.

3.2. Лабораторію очолює завідувач, який організовує її роботу і несе відповідальність за зміст і результати діяльності, підтримує інноваційний пошук науково-педагогічних працівників.

3.3. Науково-педагогічні працівники можуть залучатися до роботи у складі Лабораторії на умовах договорів.

3.4. Для виконання окремих проектів і впровадження результатів роботи Лабораторії можуть створюватися тимчасові творчі колективи.

3.5. Лабораторія може організувати роботу із залученням висококваліфікованих консультантів, наукових та науково-технічних організацій, які  працюють за завданнями Лабораторії на договірних  засадах.

3.6. Лабораторія не є юридичною особою і не має самостійного балансу, у відносинах з юридичними та фізичними особами не виступає від імені університету.

3.7. Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності отримує в користування  від університету приміщення, обладнання, інвентар та інше майно, що знаходиться на балансі університету.

 4.        Організація діяльності Лабораторії

4.1. Лабораторія має право:

– одержувати в установленому порядку для роботи документи університету та його структурних підрозділів;

–       залучати працівників університету до виконання робіт у межах компетенції Лабораторії;

–       подавати на розгляд керівництва університету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Лабораторії;

–       надавати платні послуги відповідно до встановленого в університеті порядку;

–       виконувати  договірні роботи за договорами і міжнародними проектами, грантами відповідно до встановленого в університеті порядку.

4.2.          Обов’язки Лабораторії:

–       визначити мету і завдання, спрямовані на досягнення цілей та визначені загальноуніверситетською стратегією розвитку;

–       визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт та план роботи на рік;

–       формувати колектив науковців;

–       брати активну участь у конкурсах, у тому числі молодих науковців, аспірантів і студентів;

–       розвивати сучасні форми висвітлення діяльності лабораторії;

–       забезпечувати залучення коштів на функціонування Лабораторії.

4.3. За результатами діяльності Лабораторії організовується видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться науково-методичні заходи.

4.4. Лабораторія утворюється, реорганізується і ліквідується за рішенням Вченої ради.

 5.        Контроль за діяльністю Лабораторії

5.1. Керівник лабораторії подає у визначені розпорядженням ректора терміни щорічний звіт про діяльність Лабораторії та план роботи, затверджені кафедрою, в науково-дослідну частину УНУС.

5.2. Поточний контроль за діяльністю Лабораторії здійснює завідувач кафедри, декан факультету, проректор з наукової та інноваційної діяльності, пропонуючи до розгляду будь-які аспекти роботи Лабораторії на засіданнях ректорату або Вченої ради.

 

Останні новини

Успішне проходження курсу "Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач" на освітній платформі PrometheusЧитати повністю

Успішне проходження курсу "Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач" на освітній платформі Prometheus

Курс "Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач" допомагає закріпити знання про базове розуміння основних новел харчового законодавства України, а також які переваги отримують від цього споживачі та представники бізнесу. У ході лекцій ознайомився із перевагами та основними викликами, які є у харчовій сфері; зрозумів чому саме НАССР є таким важливим; що дають зміни харчового законодавства кожному громадянинові зокрема та країні в цілому.

Читати повністю

Виховна година зі студентами 11- т групи!Читати повністю

Виховна година зі студентами 11- т групи!

Відбулась онлайн-виховна година зі студентами 11-т групи, під час якої було розглянуто такі питання: Академічна доброчесність в університеті Підведення підсумків екзаменаційної сесії за I семестр 2021–2022 навчального року.

Читати повністю

Вітаємо з присвоєнням кваліфікації магістра з харчових технології   (ОПП «Харчові технології»)Читати повністю

Вітаємо з присвоєнням кваліфікації магістра з харчових технології (ОПП «Харчові технології»)

Відбулася державна атестація здобувачів другого рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології». Публічний захист кваліфікаційних робіт відбувся 21 грудня 2021

Читати повністю

Круглий стіл на тему: «Дуальна форма здобуття освіти – виклики та перспективи».Читати повністю

Круглий стіл на тему: «Дуальна форма здобуття освіти – виклики та перспективи».

20 грудня 2021 р. на кафедрі технології зберігання і переробки зерна відбувся круглий стіл на тему: «Дуальна форма здобуття освіти – виклики та перспективи». Мета заходу – місце дуальної освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців в умовах модернізації освіти. До роботи круглого столу долучилися викладачі та здобувачі Городищенського фахового коледжу Уманського НУС.

Читати повністю

Всі новини