Меню
Остання редакція: 21 вересня 2018

Наукові лабораторії

науково-дослідна лабораторія

“Оцінка якості зерна та зернопродуктів”

Контакти

(04744) 3-43-84

вул. Інститутська, 1, корпус № 1, 1-й поверх, каб № 10

Науковий керівник

Головний науковий співробітник,

доктор сільськогосподарських наук, професор,

Осокіна Ніна Максимівна

1. Загальні положення

 1.1 Науково-дослідну лабораторію “Оцінка якості зерна та зернопродуктів” (далі – Лабораторія) створено при кафедрі технології зберігання і переробки зерна  (далі – Кафедра)  інженерно-технологічного факультету (далі – Факультет) Уманського національного університету садіництва (далі – Університет), що входить до структури інженерно-технологічного факультету.

1.2 У своїй діяльності Лабораторія керується Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статутом Університету,  Положенням про наукову та інноваційну діяльність Університету, чинними законодавчими і нормативними актами, що регулюють відносини у науково-технічній сфері, а також наказами ректора, рішеннями вченої ради Університету, положеннями про Факультет, рішеннями вченої ради Факультету, науково-технічної ради Університету, розпорядженнями першого проректора, проректора з наукової та інноваційної діяльності декана Факультету та цим Положенням.

1.3 Лабораторія створюється наказом ректора згідно з рішенням Вченої ради університету від “__” _______ 2016 р. протокол №_________.

 2. Мета і завдання Лабораторії

 2.1 Метою створення Лабораторії є:

–  виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за профілем кафедри;

– залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів і магістрів до участі у вирішенні наукових завдань, поставлених перед Лабораторією;

– забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу підвищення рівня підготовки фахівців для технологій агропромислової та природоохоронної галузей.

2.2 Завдання Лабораторії:

– проведення актуальних наукових досліджень у виробництві згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними відповідними законами України на певний період;

– забезпечення своєчасного і на високому рівні виконання наукових досліджень;

– виконання робіт науково-методичного характеру – оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

– практичне ознайомлення студентів і магістрів з методиками постановки та проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

– впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у практику виробництва сільськогосподарської і харчової продукції;

– надання інформаційно-консультаційних послуг на комерційній основі;

– розроблення інноваційних і конкурентоспроможних технологій післязбиральної обробки, зберігання і переробки зерна та насіння залежно від умов вирощування і технологій виробництва;

–  технологічна оцінка зерна нових сортів зернових і круп’яних культур з метою визначення їхньої придатності для переробки;

–  розроблення технології виробництва нових видів продуктів переробки зерна з використанням нетрадиційної сировини підвищеної біологічної цінності;

–  удосконалення технології виробництва екструдатів зерна з використанням плодоовочевої сировини;

–  вивчення передумов формування якості зерна пшениць і тритикале та обґрунтування і розроблення технологій їхньої переробки;

– співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо.

 3. Управління діяльністю Лабораторії

 3.1 Діяльність Лабораторії координується науковим керівником, на якого покладаються відповідні обов’язки згідно наказу ректора Університету за поданням декана Факультету і погодження з науково-технічною радою Університету.

3.2 Завідувач Лабораторії:

– формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії;

– організовує роботу щодо виконання на високому методичному рівні наукових досліджень;

– готує і подає на затвердження декану Факультету звіти про виконання науково-дослідних робіт за надані послуги;

– несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Лабораторію, та результати наукової і практичної діяльності;

– формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії на наступний рік і представляє їх на затвердження Вченої ради Університету;

– організовує та координує роботу в Лабораторії студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, стажистів;

– забезпечує збереження і раціональне використання матеріально-технічної бази Лабораторії, дотримання фінансової та трудової дисципліни, правил техніки безпеки та охорони праці працівників Лабораторії;

– розподіляє обов’язки між працівниками Лабораторії.

3.3 Контроль за діяльністю Лабораторії здійснює декан факультету.

 4. Наукові працівники Лабораторії

 4.1 Наукові дослідження в Лабораторії виконуються:

– науковими, інженерно-технічними працівниками і допоміжним персоналом Лабораторії;

– науковими, науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та допоміжним персоналом для виконання робіт за укладеними договорами;

– докторантами, аспірантами, які працюють над дисертаційними роботами в області проблем, що відповідають науковому профілю Лабораторії;

– студентами, магістрами в порядку виконання курсових, дипломних робіт, а також стажистами з числа молодих учених тощо.

4.2 Права та обов’язки штатних працівників Лабораторії визначаються їх посадовими інструкціями. Працівники Лабораторії відповідають за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами за цим положенням.

5. Фінансування та використання коштів Лабораторії

 5.1 Для здійснення наукової діяльності запроваджується принцип багатоканального фінансування.

5.2 Джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Лабораторії є кошти:

– державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;

– позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств, виділені на розв’язання окремих питань агропромислової та природоохоронної галузей економіки України;

– кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт за замовленням окремих установ і організацій;

– кошти, одержані за надання інформаційно-консультаційних послуг за замовленням окремих установ і організацій;

– з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3 Використання коштів Лабораторії проводиться відповідно до калькуляції кошторисної ціни науково-дослідних робіт і послуг.

6. Впровадження результатів наукових досліджень та моніторинг їх використання

6.1 Впровадження результатів завершених наукових досліджень у виробництво здійснюється шляхом передачі їх окремим міністерствам, відомствам, інноваційним центрам, науково-виробничим кооперативам, центрам науково-технічних послуг, харчовим виробництвам, господарствам, підприємствам різних правових форм відповідно до актів про впровадження науково-технічної продукції.

6.2  Упродовж трьох років з моменту впровадження наукових розробок Лабораторія здійснює моніторинг їхнього використання шляхом отримання зворотної інформації від виробничих суб’єктів, які їх використовували.

 7. Припинення діяльності Лабораторії

7.1 Внесення змін до Положення про Лабораторію здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням декана Факультету чи проректора з наукової та інноваційної діяльності, на основі рішення вченої ради Факультету.

7.2 Припинення діяльності Лабораторії здійснюється за наказом ректора Університету на підставі рішення вченої ради Університету.

Останні новини

Участь магістрантки кафедри технології зберігання і переробки зерна у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!   Читати повністю

Участь магістрантки кафедри технології зберігання і переробки зерна у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!

15 квітня 2021 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Харчові технології», в якому взяла участь магістрантка кафедри технолоії зберігання і переробки зерна Уманського НУС – Сніжана Добровольська (керівник – ст. викладача Валерія Желєзна). Даний захід проходив на базі Київського національного університету харчових технологій у режимі відеоконфеенції на платформі Google Meet

Читати повністю

Відкрите заняття за участю зовнішнього стейкголдера, фахівця-практика, співзасновника ТОВ ВП «Зерно Життя» (м. Львів) Володимира БойчукаЧитати повністю

Відкрите заняття за участю зовнішнього стейкголдера, фахівця-практика, співзасновника ТОВ ВП «Зерно Життя» (м. Львів) Володимира Бойчука

15 квітня 2021 р. в межах вивчення дисципліни «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», викладачами кафедри технології зберігання і переробки зерна к.т.н., доцентом Яною Євчук та к.с.-г. наук, ст. викладачем Валерією Желєзною було проведене відкрите заняття за участю зовнішнього стейкголдера, фахівця-практика, співзасновника ТОВ ВП «Зерно Життя» (м. Львів) Володимира Бойчука. Лекція проводилася для здобувачів вищої освіти третього і четвертого курсів ОР «Бакалавр», освітньо-професійної програми «Харчові технології».

Читати повністю

Робоча поїздка викладачів кафедри технології зберігання і переробки зерна на комбікормовий заводЧитати повністю

Робоча поїздка викладачів кафедри технології зберігання і переробки зерна на комбікормовий завод

Викладачі кафедри технології зберігання і переробки зерна Олена Єремеєва та Валерія Желєзна відвідали комбікормовий завод «Цехаве корм» в м. Гайсин Вінницької області з метою обміну виробничим та науковим досвідом та з профорієнтаційною роботою.

Читати повністю

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИЧитати повністю

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

В березні 2021 року здобувач ІІІ-го освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри технології зберігання і переробки зерна Лєщенко Іван Анатолійович на засіданні кафедри представив дисертаційну роботу на тему: «Розроблення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна пшениці полби».

Читати повністю

Всі новини